Biblioteka "Osiguranje"

Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju

Autor knjige, prof. dr Vladimir Njegomir, je uz velik napor i trud uspeo da u celovitosti ukaže na problematiku upravljanja rizicima u osiguranju i reosiguranju. Knjiga je nastala kao rezultat nastojanja autora da se integralno obuhvate sve novine u pogledu ispoljavanja rizika, upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja ali i da se omogući odgovor na buduće izazove.

VišeOsiguranje i reosiguranje - tradicionalni i alternativni pristupi

Ova knjiga daje sistematiziran pregled agregatne izloženosti rizicima osiguravajućih društava, a detaljno pokriva sve kritične aspekte upravljanja osigurljivim rizicima. Za razliku od dosad objavljenih knjiga iz osiguranja i reosiguranja, prvi su put na našim prostorima detaljno obrađena sva kritična pitanja transfera osigurljivih rizika na tržište kapitala.

VišeRisk management i osiguranje

Knjiga Drage Klobučara Risk management i osiguranje omogućava čitatelju da na brz, jednostavan i siguran način upozna osnove osiguranja, ali i specifičnosti izloženosti riziku, odnosno metode prepoznavanja opasnosti i prijenosa rizika na (re)osiguranje.

VišeOsiguranje i reosiguranje

Knjiga OSIGURANJE I REOSIGURANJE dr. Bijelića, zbog svoje aktualnosti i praktične vrijednosti, vrlo je koristan doprinos našoj publicistici iz područja osiguranja i reosiguranja.

Više


UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba

Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja.

Više