Impressum

SVIJET OSIGURANJA

MJESEČNIK FINANCIJSKE INDUSTRIJE

Osnivač i nakladnik
TECTUS d.o.o.

Direktorica:
Drena Milijević, dipl. ing.

Suizdavač:
Institut za osiguranje
Ravnatelj: Nikola Milijević

Glavni urednik:
Nikola Milijević

Izvršna urednica:
Nataša Gajski Kovačić

Uredništvo:
prof. dr. sc. Marijan Ćurković
mr. sc. Ivan Dropulić
Katarina Kosić, prof.
mr. sc. Vladimir Miletić
prof. dr. Drago Pavić, dipl. iur.

Izdavački savjet:
dr. sc. Damir Zorić
mr. sc. Hrvoje Pauković
Božo Šaravanja, dipl. oec.
Snježana Bertoncelj, dipl. ing.
Tatjana Račić Žlibar, mag. mat. univ. spec. act.
Ksenija Sanjković, dipl. ing.
Robert Vučković, dipl. oec.
Dalibor Đurkan, dipl. oec.
Igor Pureta, mag. ing., MBA
Saša Krbavac, dipl. oec.
Igor Đurić, dipl. ing.
Svemir Kalinić, dipl. ing.
Neven Tišma, dipl. ing.
mr. sc. Damir Grbavac

Urednik fotografije:
Ratko Mavar

Fotografije:
Ratko Mavar
www.shutterstock.com

Marketing i oglašavanje:
Yuliana Barić
Tel.: +385 (0)1 6062 886
E-mail: [email protected]

Grafički urednik:
Krešimir Pučić

Grafička priprema:
TECTUS d.o.o

Tisak:
Printera d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 14 A, Sveta Nedelja

Ured i pretplata:
TECTUS d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Gordana Bižić, tel: +385 (01) 6062 888, 6062 891, fax: +385 (01) 6062 889
E-mail: [email protected]

ISSN broj: 1331-7695

Za navode u člancima odgovorni su autori